Menu Bar

 

 

You can reload the menu bar by typing MENULOAD in the Command Window :

menubar1.gif

menubar2.gif

Customize the Menu Bar